Privacyverklaring AV De Siervis

 Versie 29-05-2018 

 Aquariumvereniging De Siervis Aquariumvereniging De Siervis, gevestigd aan
Wagenaarstraat 53 4904 MT, Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.desiervis.nl Wagenaarstraat 53
4904 MT, Oosterhout
0162 – 43 60 58

P. D. van der Ark is de Functionaris Gegevensbescherming van Aquariumvereniging De Siervis
Hij is te bereiken via secretaris@desiervis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aquariumvereniging De Siervis verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@desiervis.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aquariumvereniging De Siervis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of bekendmakingen van de vereniging
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Aquariumvereniging De Siervis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Aquariumvereniging De Siervis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aquariumvereniging De Siervis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-personalia ex-leden > 10 jaar
Informeren over bijzondere activiteiten van de vereniging
-personalia leden > idem
Idem

Delen van persoonsgegevens met derden

Aquariumvereniging De Siervis deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Aquariumvereniging De Siervis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Aquariumvereniging De Siervis uw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Op dit moment geldt als derde partijen (naast mogelijke wettelijke verplichtingen):

-NBAT (Nederlandse Bond Aqua Terra): Dit gaat enkel om gegevens van leden die hebben
aangegeven lid te willen zijn van de NBAT.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aquariumvereniging De Siervis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Aquariumvereniging De Siervis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@desiervis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aquariumvereniging De Siervis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metdeautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aquariumvereniging De Siervis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@desiervis.nl